รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 ทุน

• ทุนนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
นายชเยศ ศรีแก้ว
รหัสนักศึกษา 533200060-7
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Curser_Icon ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556