รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Curser_Icon รายละเอียดนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Prathep_Scholarships2014

Curser_Icon นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปีการศึกษา 2557

Curser_Icon นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนทอฝันวันเกิด) ประจำปีการศึกษา 2557

BD_Scholarships2014
Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอกชนส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มอบในพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2557)
Curser_Icon ประมวลภาพพิธีรับมอบทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มอบในพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2557)

Vit

• ทุนการศึกษามูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น จำนวนเงิน 15,000 บาท
นายวิชญ์ ช่วยเอื้อ
รหัสนักศึกษา 533200109-3
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์