รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

Curser_Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา “ทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง” ปีการศึกษา 2558
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเอกชนส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกาา 2558
Curser_Iconประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558