ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ”ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ”ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555

เอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

ภาพพิธีมอบมอบทุนการศึกษาฯ ในงานวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม
ประจำปีการศึกษา 2555