ข่าวสารทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนการศึกษา “กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินฯ ทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

– รับสมัครนักศึกษา มข. เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2555  
** ฉบับแก้ไข (1620/2555) **
หมายเหตุ : ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 19 ตุลาคม 2555

• ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

– ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2555 (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1389/2555 ลว.10 ส.ค.55)

*ประกาศ มข. 1389/2555*

• รายชื่อนักศึกษาแยกตามชื่อทุนการศึกษา ประกอบด้วย

1. กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท จำนวน 15 ราย

2. ทุนเอกชน : กองทุน “ฯพณฯ พจน์ สารสิน”  ทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

…………………………….………………………….

…………………………….นางสาวจุฑากาญจน์ จิณศิริ………………..นางสาวณัฐกานต์  ถาวรธรรมฤทธิ์

………………………….รหัสนักศึกษา 533200005-5………………รหัสนักศึกษา 533200083-5

………………………………………..ชั้นปีที่ 3………………………………………ชั้นปีที่ 3

3. ทุนเอกชน : กองทุน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

นางสาวยลกานต์ ทาโส

รหัสนักศึกษา 533200048-7

ชั้นปีที่ 3

4. ทุนเอกชน : กองทุน มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น ทุนการศึกษาทุนละ 15,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

นายวิชญ์ ช่วยเอื้อ

รหัสนักศึกษา 533200109-3

ชั้นปีที่ 3

5. ทุนเอกชน : กองทุน มูลนิธิฟูจิโมโต้  ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

นางสาววรรณภา  เล็กบุญแถม

รหัสนักศึกษา 533200050-0

ชั้นปีที่ 3

6. ทุนการศึกษา : กองทุน มูลนิธิคุวานันท์ ทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท

นางสาวณัฐกานต์  ถาวรธรรมฤทธิ์

รหัสนักศึกษา 533200083-5

ชั้นปีที่ 3

.

 ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555