ผลประเมินความพึงพอใจงานบริการการศึกษา

Θ ข้อมูลรายงานสรุประดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปีงบประมาณ 2561

» สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการับบริการงานบริการการศึกษาระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

 

รายงานเก่า