ระดับบัณฑิตศึกษา

Corsor แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Corsor

สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เปิดรับในช่วงภาคต้น ของทุกปีการศึกษา)

 

Home-head#2-1

»  ตรวจสอบได้จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

»  ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2560

 

 

Home-head#2-2

• ประการหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์

» ปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคปกติและโครงการพิเศษ (แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559)

» ปริญญาโท  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557)

» ปริญญาโท  สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง โครงการพิเศษ (ภาคปกติใช้เหมือนกัน) (ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549)

» ปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ประกาศเมื่อวันที่ XX XXXXXX XXX)

» ปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559)

» ปริญญาเอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557)

»  ตรวจสอบระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยการดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาicon_update

 

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

»  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาicon_update

 

• คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

» อยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำ

 

• ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา (มคอ.3)

» ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.3
» รายละเอียดของรายวิชา
» ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

• ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

» หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ
» หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 

• ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยและการกรอกงานวิจัย ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก

• ระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

» เค้าโครงงานวิจัย
» แบบฟอร์มการกรอกงานวิจัย

 

• ระดับปริญญาโท (Master’s degree)

» เค้าโครงงานวิจัย
» แบบฟอร์มการกรอกงานวิจัย

 

 

• สถิตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2556
» สถิติบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
» กราฟเทียบบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557
» สถิติบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
» กราฟเทียบบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Aom

นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-Mail : chudakl@kku.ac.th
 Tel. 44212

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแล/ประสานงาน Website