ภาพกิจกรรมคณะฯ

*หากท่านต้องการภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพนิ่ง และวีดีโอ)กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

นายชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : chathe@kku.ac.th
. Tel. 043 362 046 (44234)