ทุนการศึกษา

Donation form

Stu-Label1

รับสมัครทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 Icon-NEW
• รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (9-30 ม.ค.60)
• รับสมัครทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล (1 พ.ย.59 – 31 ม.ค.60)
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2559
รับสมัครทุนช่วยเหลืออาหารกลางวัน (10-21 ต.ค.59)
• รับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มข. ประจำปี 2559 (12-30 ก.ย.59)
• รับสมัครทุนการศึกษาประเภท ก. (เพิ่มเติม) (22 ก.ย.59)
รับสัมครทุนการศึกษากองทุน มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (29 ส.ค.59)
• รับสมัครทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับ ป.ตรี (22 ก.ค.-26 ส.ค.59)
• รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ก.ปรจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 (1-22 ส.ค.59)
รับสมัครทุนการศึกษากองทุน คุณอนิชา อาศิรอโน (5 ก.ค.-11 ส.ค.59)
ประชาสัมพันธ์ ทุน กยศ. ประจำปี 2559 (15 มิ.ย.59)
ข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา (พ.ย.58 – พ.ค.59) 

Stu-Label2

• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ประเภท ข ภาคต้น-59) ปีการศึกษา 2559
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จพระเทพฯ ภาคต้น-59) ปีการศึกษา 2559
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนมัสกาตีมูลนิธิ(ต่อเนื่อง) ภาคต้น-59) ปีการศึกษา 2559
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ภาคต้น-59) ปีการศึกษา 2559
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกาาต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556
.

» อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (สำหรับทุนฯ คณะฯ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
• หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

• ระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนการศึกษา

 
บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

» ข้อมูลเก่าด้านทุนการศึกษา

• สรุปข้อมูลทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
• ข่าวสารทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
• ข่าวสารทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
• ข่าวสารทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
• ข่าวสารทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554