การรับเข้าศึกษา

 คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ(Online)
 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
 รายละเอียดการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 กำหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ AR
 ชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 53
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 49-50-51-52

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ID
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 50-51-52

 จำนวนการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2561 

 ประกาศรับสมัคร
 รายชื่อสอบความถนัด สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 รายชื่อสอบความถนัด สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ระเบียบในการรับสมัคร
 ปฏิทินการรับเข้าศึกษาต่อ

 1. ประกาศรับสมัครฯ
 2.กำหนดการสอบ
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัด
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

 ประกาศรับสมัคร
 กำหนดการสอบ

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560
 ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560

 รายละเอียดการรับสมัครฯ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 เกณฑ์การสอบคัดเลือก
 ปฏิทินการสอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2560