การส่งผลการศึกษา

 สรุปจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่ส่งเกรดประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
 สรุปจำนวนรายวิชาที่ส่งเกรด
 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง  หลักสุตรโครงการพิเศษ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสุตรโครงการพิเศษ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสุตรโครงการพิเศษ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสุตรปกติ

 สรุปจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่ส่งเกรดประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
 ปฏิทินส่งเกรด
 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง  หลักสุตรโครงการพิเศษ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสุตรโครงการพิเศษ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสุตรโครงการพิเศษ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง  หลักสุตรปกติ
 ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสุตรปกติ