ด้านทะเบียนเรียน / การบริการด้านการศึกษา

 จำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(แยกตามชั้นปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 จำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(แยกตามชั้นปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 จำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(แยกตามชั้นปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗


 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 53
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 48-52


 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 50-52

 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 
 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560
 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559
 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559
 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558
 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558
 สรุปคำร้องนักศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557