คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 คำสั่ง (140/2558) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คำสั่ง (131/2558) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คำสั่ง (สถ.16/2558) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลหักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 คำสั่ง (สถ.56/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คำสั่ง (สถ.69/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ครั้งที่ 3/2559 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ครั้งที่ 6/2559 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ครั้งที่ 7/2559 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ครั้งที่ 8/2559 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ครั้งที่ 9/2559 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม