E-Service

แบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์

ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา (คู่มือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา) Icon-NEW
หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
ขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
ประเมินผลนักศึกษาฝึกงาน
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มทั่วไป

ใบแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา
ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
ใบคำร้องทั่วไป
– ขอเงินคืนเมื่อเทียบโอนได้
– ขอเทียบโอนรายวิชา
– คำร้องขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
– คำร้องขอลาพักการศึกษา
– คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
– คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
– ถอนรายวิชา
– ลงทะเบียนมากกว่าน้อยกว่ากำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนช้าหรือลงทะเบียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา
ใบระเบียนการศึกษา

แบบฟอร์มทำวิทยานิพนธ์

– thesis
– แบบ ว.สถ. 1.
– แบบ ว.สถ. 2.
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ icon_update

รายชื่อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2553

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

– แบบฟอร์มการเขียนแผนการสอน
แบบ มคอ.3456
รูปเล่ม_วช04,05 สถ

แบบฟอร์ม สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ID

คู่มือโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม
1. หน้าปก
2. คำนำและสารบัญ
3. สรุปรูปเล่ม

แบบเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและเค้าโครงโครงการออกแบบอุตสาหกรรม แบบ ค.ออ.1
เค้าโครงโครงการออกแบบอุตสาหกรรม แบบ ค.ออ.2

ติดต่อผู้ดูแล/ประสานงาน Website