รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

 

รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย