ตารางเรียน/ตารางการใช้ห้อง

Arch Schedule-Head

 ตารางสอนระดับปริญญาโท

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

 

 ตารางสอนระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

 

 Arch Schedule_classroom-Head

ตารางการใช้ห้องระดับปริญญาโท

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

 

 ตารางการใช้ห้องระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย