การสำเร็จการศึกษา

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

» หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 ปีการศึกษา 1/2556
– แผน ก แบบ ก 2
– แผน ข
2 ปีการศึกษา 2/2556
– แผน ก แบบ ก 2
– แผน ข
3 ปีการศึกษา 3/2556
– แผน ก แบบ ก 2
– แผน ข

» หลักสูตรสการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
1 ปีการศึกษา 1/2556
– แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 1 ราย
– แผน ข จำนวน 2 ราย
2 ปีการศึกษา 2/2556
– แผน ก แบบ ก 2 *ไม่มีผู้จบการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว
– แผน ข จำนวน 3 ราย
3 ปีการศึกษา 3/2556
– แผน ก แบบ ก 2 *ไม่มีผู้จบการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว
– แผน ข *ไม่มีผู้จบการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว

» หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
1 ปีการศึกษา 1/2556
– แผน ก แบบ ก 2 *ไม่มีผู้จบการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว
– แผน ข จำนวน 2 ราย
2 ปีการศึกษา 2/2556
– แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 4 ราย
– แผน ข จำนวน 5 ราย
3 ปีการศึกษา 3/2556
– แผน ก แบบ ก 2 *ไม่มีผู้จบการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว
– แผน ข จำนวน 1 ราย