คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

» คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (กรรมการ)
3. ผศ.ดร.วารุณี หวัง (กรรมการ)
4. ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)
5. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

» คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
1. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (ประธานกรรมการ)
2. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ (กรรมการ)
3. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

» คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
1. ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (ประธานกรรมการ)
2. อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)
3. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)
4. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (กรรมการ)
5. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

» คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
1. ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (กรรมการ)
3. ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)
4. ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)
5. ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ (กรรมการ)
6. นางวาสนา รำเพยพล (เลขานุการ)
7. นางกชามาส ทินราช (ผู้ช่วยเลขานุการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

ระดับปริญญาเอก

» กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)
3. ผศ.ดร.วารุณี หวัง (กรรมการ)
4. ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)
5. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

» กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
1. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ (ประธานกรรมการ)
2. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (กรรมการ)
3. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร