รายละเอียดหลักสูตร

• รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.)สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

 มคอ.2 สถาปัตกยรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 มคอ.2 สถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

• รายละเอียดสูตร (มคอ.) บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก)

ระดับปริญญาโท

 มคอ.2 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
 มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
 มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาเอก

 มคอ 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 มคอ.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 

• โครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาโท/เอก)

ระดับปริญญาโท

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาเอก

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 

• แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

 คู่มือการดำเนินงานหลักสูตร  icon_update
 
เอกสารที่1 ทิศทางเป้าหมาย หลักเกณฑ์ 
 เอกสารที่ 2 การเสนอหลักสูตรใหม่
 เอกสารที่ 3 การคำนวณค่าใช้จ่ายรายหลักสูตร  ,รูปแบบ Word
 เอกสารที่4 แบบตรวจสอบหลักสูตรใหม่ ,รูปแบบ Word