ประกาศ/แนวปฏิบัติ

Home-head#2.1

 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (15/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

Home-head#2.2

 คำสั่ง (สถ.75/2557) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  icon_update
 คำสั่ง (มข.4171/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คำสั่ง (มข.4460/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คำสั่ง (สถ.55/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คำสั่ง (สถ.57/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์