ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต new
 รายงานสรุปผลการสำรวจการจัดสภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา
 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำเอกสาร  มคอ 3 และ มคอ.5 ประจำปีการศึกษา 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำเอกสาร  มคอ 3 และ มคอ.5 ประจำปีการศึกษา 2556
 สรุปผลการวิเคราะห์ผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2555
 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร new
 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สรุปผลความคิดเห็นเพื่อการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สรุปความคิดเห็นเพื่อการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF 5 ด้าน