ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2555(สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย-52-53-54-55)  Icon-NEW
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2552(สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย-56-57-58)  Icon-NEW
 หลักเกณฑ์การรับโอนนิสิติจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  Icon-NEW
 การย้ายคณะเรียน และเปลี่ยนสาขาวิชาในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  Icon-NEW
 ประกาศการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน  Icon-NEW
 ประกาศการนับรายวิชาภาษาจีนของสถาบันขงจื้อเป็นรายวิชาเลือกเสรี
 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
 ประกาศรับนักศึกษาต่างชาติ

 ระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ พ.ศ.2557  Icon-NEW
 ระเบียบว่าด้วยการเรียนการสอนภาคพิเศษ พ.ศ.2557  Icon-NEW
 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.2548
 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2555
 ระเบียบว่าด้วยการจัดสอบประจำภาคการศึกษา
 ระเบียบว่าด้วยการจัดสอบประจำภาคการศึกษา (เพิ่มเติม)
 ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 2552

 แนวปฏิบัติการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  Icon-NEW
 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน  Icon-NEW
 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการ
 การใช้ใบรับรองประกอบการลาต่างๆ