ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา

 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ. 13/2557) new
 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ. 14/2557) new
 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (สถ. 30/2557) new
 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (สถ.10/2558) new

 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง”