สถานะนักศึกษาฝึกงาน

Home-head#2.1

1. รายชื่อนักศึกษาขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน 

จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

2. รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติออกฝึกงาน 
จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

3. เทียบสถิตินักศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน=อนุมัติส่งตัวฝึกงานจริง

จำแนกเป็น

• สถิติสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถิติสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

4. รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) icon_update
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)