การดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ. 5 ในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มคอ. 3
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
มคอ. 5
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย