วินัยนักศึกษา

Curser_Icon รางวัลเชิดชูเกียรติ “กัลปพฤกษ์ด้านวิชาการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

arch-honor2016

Curser_Icon รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Stu-Buddhist association2013

Curser_Icon รางวัลนักศึกษาต้นแบบคนทำดี

Stu_Good behavior2013

Stu_Good dress2013

Curser_Icon โปสเตอร์รณรงค์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวมหมวกนิรภัย

แต่งกายถูกระเบียบ

Curser_Icon แจ้งจากงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตั้งจุดตรวจป้องกันป้องปรามเหตุอาชญากรรมในเวลาวิกาล

Curser_Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2555

Curser_Icon ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ฉบับที่ 1597/2551

Curser_Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒

เรื่องการห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาหรือบริเวณ “สถานที่ราชการ”

Curser_Icon ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 382/2553 ลว. 19 มีนาคม 2553

Curser_Icon ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.254