คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง/ทั่วไป

• คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ สถ.

คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Icon-NEW
 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสายรหัส สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสายรหัส สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สืบค้นคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สืบค้นคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา Icon-NEW
คณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษา Icon-NEW
คณะกรรมการฝ่ายวินัยนักศึกษา Icon-NEW
กรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558
คณะกรรมการทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กส)ปี 2558
กรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี58
คณะกรรมการทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กส)ปี 2557
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและหัวหน้าชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Icon-NEW

คู่มืออจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

 

• คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ มข. 

 หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือภัยต่างๆ (มข.1652/2559) Icon-NEW
 กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ (มข.2520/2558)
 สิทธิการรักษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
 การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง(หอ1-27) และการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย/2558
 กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มข.
 ระเบียบ มข. ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557
 ประกาศเรื่องการทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา มข. ปีการศึกษา 2556
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการต่อทะเบียนชุมนุม
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒
 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประกาศค่าธรรมเนียมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ข้อบังคับ มข.ว่าด้วย ครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547
 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ฉบับที่ 1597/2551

• ทั่วไป

แบบฟอร์มฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แบบฟอร์มเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ
• แบบฟอร์มสมัครทำงานพิเศษของนักศึกษา 
• ขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ 
• ขออนุมัติจัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุมัติงบประมาณ 
• แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
• แบบคำขออนุมัติใช้รถส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ 
 แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ในเขตอำเภอเมือง
• แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์นอกเขตอำเภอเมือง
• แบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ  
• แบบฟอร์ม(Online)ขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
• แบบคำขออนุญาตปิดประกาศ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น