ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบ
โดยงานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบด้วย 4 ห้องปฏิบัติการดังนี้

.

.

. 

.