Textiles Laboratory

Home-head#2-1

Curser_Icon ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

Icon Textiles

Icon Textiles_Responses

Home-head#2-2

Curser_Icon สรุปสถิติการยืม-คินจักรไฟฟ้าระหว่างเดือนพ.ย.56-เม.ย.57

Home-head#2-3

ห้องพิมพ์ผ้า
Curser_Icon ระหว่างเดือน พ.ย.2558 – พ.ค.2559 icon_update
Curser_Icon เดือนสิงหาคม 2557

ห้องทอผ้า/ห้องแฟชั่น
Curser_Icon ระหว่างเดือน พ.ย.2558 – พ.ค.2559 icon_update
Curser_Icon เดือนสิงหาคม 2557

Home-head#2-5

Curser_Icon ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องพิมพ์)

Home-head#2-6
Curser_Icon แผนการสอนรายวิชา 807 342 weaving
Curser_Icon แผนการสอนรายวิชา 805 441 individual 57
Curser_Icon คู่มือการใช้เครื่องรีดทรานสเฟอร์
Curser_Icon คู่มือการใช้เครื่องถ่ายบล็อกสกรีน
Curser_Icon คู่มือการใช้งานกี่ทอผ้า 8 ตะกอ
Curser_Icon คู่มือการใช้จักรเย็บผ้าไฟฟ้า Bernina รุ่น activa 220
Curser_Icon การสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ประจำห้องพิมพ์และห้องทอ 
Curser_Icon การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องทอ) ประจำปีงบประมาณ 2557
Curser_Icon คู่มือการใช้เครื่องถ่ายบล็อกสกรีน
Curser_Icon คู่มือการใช้เครื่องรีดทรานสเฟอร์
Curser_Icon คู่มือการใช้จักรเย็บผ้าไฟฟ้า Bernina รุ่น Activa 220
Curser_Icon คู่มือการใช้จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว
Curser_Icon คู่มือการใช้ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีน
Curser_Icon คู่มือการใช้ตู้อบความร้อน

Home-head#2-4

Curser_Icon Work Shop การออกแบบเครื่องแต่งกายจากกระดาษโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมอีสาน 1 ต.ต.-30 พ.ย.2557
Curser_Icon ทัศนศึกษาเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ ในรายวิชา 807241 Basic textiles design วันที่24 ก.ย.2557
Curser_Icon ภาพทัศนศึกษาดูงานในรายวิชา805 342 เทอมปลาย ปีการศึกษา2556
Curser_Icon ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชา805 342 เทอมปลาย ปีการศึกษา2556
Curser_Icon กิจกรรม Big Cleaning Day Textiles Shop
Curser_Icon กิจกรรมภาคปฏิบัติในรายวิชา 805 242 การทอผ้า
Curser_Icon กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 807 241 การออกแบบสิ่งทอเบื้องต้น
Curser_Icon ภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ 2556

.

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางกชามาส  ทินราช
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
E-mail : kachti@kku.ac.th
ภายใน : 44274