ข่าวแนะนำการฝึกอบรม ARKKU

ลำดับ ชื่อการอบรม ผู้จัดอบรม เนื้อหา สถานที่ เปิดรับสมัคร วันที่จัดอบรม ผู้มีสิทธิ์อบรม Link File
1 เชิญคณาจารย์ร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 สำนักงานเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมรังสิต ศูนย์รังสิต ถึง 31 ก.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 บุคลากรสายวิชาการ, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป http://bit.ly/2SiKaBp http://bit.ly/2SiKaBp

เพิ่มข่าวแนะนำการฝึกอบรม ARKKU

..