คู่มือการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน) 

คู่มือการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน) 

 

 

เผยแพร่เมื่อ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ดาว์โหลด
1. งานบริหารและธุรการ 
2562

คู่มือการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์,wilaph@kku.ac.th https://kku.world/b7llu

2563

คู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นเรศ เดชหามาตย์
dnares@kku.ac.th
https://kku.world/njpkh

2. งานแผนและงบประมาณ
 2562

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำหรับหน่วยงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ,
hatawo@kku.ac.th
https://kku.world/ml-ry

2563

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กตัญชลี ประนม, pkatanchalee@kku.ac.th https://kku.world/kkuworldkatanmanual

3. งานวิชาการและวิจัย
2562

คู่มือการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรณภัสส์ สิริเกียรติ ,
kannsi@kku.ac.th
https://kku.world/k1omp

2562

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กนิษฐา ประนม,
kanipr@kku.ac.th
https://kku.world/kanitmanual

2562

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉัตรฤดี ประทุมไชย, pchatrudee@kku.ac.th https://drive.google.com/file/d/1dUlBEq4ZsPDy6P1YtaiMdeW8Mh0OJjmb/view?usp=sharing

2562

คู่มือการปฏิบัติงาน การบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศวรรณ ศราภัย, stassa@kku.ac.th https://drive.google.com/file/d/1LpkPZ7z0IUNyPpNJ1LtAYqSowpYeYaTp/view?usp=sharing