รายงาน

 

เผยแพร่เมื่อ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ดาว์โหลด
1. งานบริหารและธุรการ 
2563

การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์, wilaph@kku.ac.th https://kku.world/nchu5

2. งานแผนและงบประมาณ
 2563

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง  การวิเคราะห์แผนรายจ่าย และรายจ่ายจริง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ,
hatawo@kku.ac.th
https://kku.world/9lequ

 2563

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง  การศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพการประกอบอาชีพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 3 ปี (ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2560 – 2562) กตัญชลี ประนม, pkatanchalee@kku.ac.th https://kku.world/katanreport

3. งานวิชาการและวิจัย
2563

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรณภัสส์ สิริเกียรติ ,
kannsi@kku.ac.th
https://kku.world/ish07

2563

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัศวรรณ ศราภัย, stassa@kku.ac.th http://1ab.in/dbN

2563

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนด้วยรูปแบบ การสอบคัดเลือกที่แตกต่างกันในระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) กรณีศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 – 2562 ฉัตรฤดี ประทุมไชย, pchatrudee@kku.ac.th. https://drive.google.com/file/d/1FxojpVcOe3u_iANCXMDM9ORTMJkfwmYT/view?usp=sharing

2563

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 กนิษฐา  ประนม, kanipr@kku.ac.th https://kku.world/kanitreport