การรับเข้า ปริญญาตรี

การรับเข้า

การรับเข้า/ศึกษาต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดสอนจำนวน 6 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรตามข้อมูลด้านล่างนี้

ปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้

1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (Architecture) เป็นหลักสูตรที่เรียน 5 ปีการศึกษา เน้นการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปเป็นสถาปนิก โดยมีความสามารถ ในการออกแบบอาคาร ออกแบบอาคารและชุมชนการออกแบบอาคารด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างอาคาร

– จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
– (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
..ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร :
..คุณทัศวรรณ ศราภัย (stassa@kku.ac.th) และคุณสำรวย ภูเงิน (samphu@kku.ac.th)

2.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (Industrial Design) เป็นหลักสูตรที่เรียน 4 ปีการศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปเป็นนักออกแบบ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านสิ่งทอ, เครื่องปั้น ดินเผาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนชนิดต่างๆ การออกแบบทางด้านกราฟฟิกต่างๆ และมัลติมีเดีย เป็นต้น

– จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต
– (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
..ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร : คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย (pchatrudee@kku.ac.th)

วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้นเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลายเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

  1. การรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอบผ่าน เกณฑ์ตามรายวิชาที่คณะฯ กำหนด
  2. การรับเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ทั่วประเทศ, เป็นผู้ที่มีคะแนน GPA. สะสม 5 ภาค การศึกษาไม่น้อยว่า 3.00, สมัคร ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และต้องสอบผ่านรายวิชาความถนัด ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. การรับเข้าศึกษาโดยโครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.3 ทั่วประเทศหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี, เป็นผู้ที่มีคะแนน GPA. สะสมไม่น้อยว่า 3.00, สมัคร ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องสอบผ่านรายวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. การรับเข้าศึกษาโดย สกอ. (Admissions)1