การรับเข้า ปริญญาโท

ปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ผ.ม.)
    Master of Urban and Regional Planning
    จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36
1) หมวดวิชาบังคับ 15 15
2) หมวดวิชาเลือก 9 15
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 32 12
4) วิชาการศึกษาอิสระ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก(1) จะต้องมีความรู้พื้นฐานพอเพียงในทางผังเมือง หากขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจเข้าศึกษาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (สถ.ม.)
….จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36
1) หมวดวิชาบังคับ 15 15
2) หมวดวิชาเลือก 9 15
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12
4) วิชาการศึกษาอิสระ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

3.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.ม.)
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36
1) หมวดวิชาบังคับ 6 (ไม่นับหน่วยกิต) 18 21
2) หมวดวิชาเลือก 6 9
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12
4) วิชาการศึกษาอิสระ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

  1. จะต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก(1) จะต้องมีความรู้พื้นฐานพอเพียงทางด้านสถาปัตยกรรมและการวิจัยสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจเข้าศึกษาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร : คุณชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง (chudakl@kku.ac.th) /กนิษฐา ประนม ( kanipr@kku.ac.th)

4.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (สถ.ม.)
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36
1) หมวดวิชาบังคับ 6 (ไม่นับหน่วยกิต) 15 15
2) หมวดวิชาเลือก 9 15
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12
4) วิชาการศึกษาอิสระ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

  • ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร : คุณจักริน เงินทอง (chakng@kku.ac.th) และ คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย (pchatrudee@kku.ac.th)222