3.บุคลากร

บุคลากรทั้งหมด

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 15 15 15.46
พนักงานมหาวิทยาลัย 43 33 76 78.35
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 0 6 6 6.19
รวม 58 39 97 100.00
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 59.79 40.21 100.00

บุคลากรสายผู้สอน

ประเภทบุคลากร จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 15 25.86
พนักงานมหาวิทยาลัย 43 74.14
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 0 0
รวม 58 100.00
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
ศาสตราจารย์ 1 1.72
รองศาสตราจารย์ 9 15.52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 41.38
อาจารย์ 24 41.38
รวม 58 100.00
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก 31 53.45
ป.โท 27 46.55
ป.ตรี
รวม 58 100.00
สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ 51 87.93
ลาศึกษาในประเทศ 3 5.17
ลาศึกษาต่างประเทศ 2 3.45
ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 2 3.45
รวม 58 100.00

 

ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566


บุคลากรสายผู้สอน

 

รศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
Email : monbej@kku.ac.th
Tel. 44233, 44202
ผศ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
Email :  wchant@kku.ac.th
Tel. 44229
รศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล
Email : nopthu@kku.ac.th
Tel.
รศ. กุลศรี ตั้งสกุล
Email : skunla@kku.ac.th , kunlasri8@gmail.com
Tel.
ศ. ดร. วารุณี หวัง
Email : warphu@kku.ac.th
Tel. 44251
อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์
Email : lwarat@kku.ac.th
Tel. 44248
ผศ. สิทธา กองสาสนะ
Email : ksitta@kku.ac.th
Tel. 44253
ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ
Email : pkhemchote@kku.ac.th
Tel. 44227
ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์
Email : catt@kku.ac.th
Tel. 44228
รศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์
Email : uatip@kku.ac.th
Tel. 44245
อาจารย์ อานัติ วัฒเนสก์
Email :  anawat@kku.ac.th
Tel. 44241
อาจารย์ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
Email : thanthagorn@kku.ac.th
Tel. 44243
อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์
Email : narput@kku.ac.th
Tel. 44288
ผศ.นิสรา อารุณี
Email : nisaru@kku.ac.th
Tel :  44223
อาจารย์ รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
 jrungjit@kku.ac.th
44230
ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
 ppornsawat@kku.ac.th
44225
ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
 bchumn@kku.ac.th
44282
รศ. ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
 cyings@kku.ac.th
44283
รศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
Email : tchoop@kku.ac.th
Tel. 44285
ผศ. ดร. สักการ ราษีสุทธิ์
 sakkara@kku.ac.th
44242
รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ
 rawhan@kku.ac.th
ผศ. สุกัญญา พรหมนารท
sukpro1@kku.ac.th
44249
อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อินทจักร
 thaint@kku.ac.th
ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
 porncha@kku.ac.th
44232
ผศ. ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน
 surrui@kku.ac.th
44266
ผศ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 bchonl@kku.ac.th
 44268
ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
 thacha1@kku.ac.th
44269
ผศ. ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
 chanasda@kku.ac.th
44277
รศ. ดร. สัญชัย สันติเวส
sanchai@kku.ac.th
อ. ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล
pakinee@kku.ac.th
44273
ผศ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
 srattikorn@kku.ac.th
44281
ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  
warjun@kku.ac.th
อ.ดร. ขวัญหทัย ธาดา
 kwanhatai@kku.ac.th
44276
อาจารย์ อภิญญา อาษาราช
 apinya@kku.ac.th
44266
ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร
tbenja@kku.ac.th
รศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร
Email : kitapatr@kku.ac.th
Tel : 44229
ผศ. นิธิวดี ทองป้อง
tnitiwadee@kku.ac.th
ผศ.ดร. นยทัต ตันมิตร
nayatat@kku.ac.th
ผศ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล
 asupaporn@kku.ac.th
44270
ผศ.ดร. สมหญิง พงศ์พิมล
 psomying@kku.ac.th
44278
ผศ.ชิงชัย ศิริธร
schingchai@kku.ac.th
อ. ดร. สินินาถ โคตรุฉิน
 sinikot@kku.ac.th
44284
ผศ. ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
Email : nuttapong@kku.ac.th
อ. ดร. นิชา ตันติเวสส
nichta@kku.ac.th
อ. ดร. ดารารัตน์ คำเชียงตา
 darakh@kku.ac.th
44244
อ.ดร. เกศินี ศรีสองเมือง
 kesisr@kku.ac.th
44295
อ.ดร. ฐานันดร์ ศรีธงชัย
 thanunsri@kku.ac.th
 44271
อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี (ลาศึกษาต่อ)
montile@kku.ac.th
ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
pattamawong@kku.ac.th
อ.นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา (ลาศึกษาต่อ)
nippch@kku.ac.th
อ.อรรคพล ล่าม่วง (ลาศึกษาต่อ)
ackala@kku.ac.th
อ.วรพล ไทยเอื้อ (ลาศึกษาต่อ)
worath@kku.ac.th
อ.ลัทธพร จันทองหลาง (ลาศึกษาต่อ)
lattch@kku.ac.th
อ.ดร.นิชากร เฮงรัศมี
Email : nichheng@kku.ac.th
Tel.

อ. พิชญ์ระวี สุรอารีกุล

Email : pichrawee@kku.ac.th
Tel.

อ. อนรรฆณนท์ รักญาติ

Email : anakkanon@kku.ac.th
Tel.

อ. กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย

Email : kititri@kku.ac.th
Tel.

อ. กมลชนก สุพรรณฝ่าย

Email : kamosup@kku.ac.th
Tel.

บุคลากรสายสนับสนุน


พรรณี จรดอน
1 ตำแหน่ง : : ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Email : jpunnee@kku.ac.th / Tel. 44258
1. งานวิชาการและวิจัย

วาสนา รำเพยพล (หัวหน้างาน)
2 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
rwasan@kku.ac.th /  44213

มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 2ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
wmanie@kku.ac.th /  44220

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
21 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
supkum@kku.ac.th /  44221

อรสา จุลมา
3 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
jorasa@kku.ac.th /  44211

สำรวย ภูเงิน
4 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
samphu@kku.ac.th /  44244

ทัศวรรณ ศราภัย
5 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
stassa@kku.ac.th /  44293

ฉัตรฤดี ประทุมไชย
6 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
pchatrudee@kku.ac.th /  44293

กชามาส ทินราช
10 ตำแหน่ง : : พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน
kachti@kku.ac.th /  44274

จักริน เงินทอง
11 ตำแหน่ง : : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
chakng@kku.ac.th /  44257

กนิษฐา ประนม
13 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
kanipr@kku.ac.th /  44212

มณทิชา เกียรติพนมแพ
13 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
montja@kku.ac.th / 44272

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
15 ตำแหน่ง : : นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
kannsi@kku.ac.th /  44296

อานุชิต บุตคาม
19 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องปฏิบัติการ
arnubo@kku.ac.th /  44264

กรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์
19 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
karapr@kku.ac.th /   —

ศิริวุฒิ รสหอม9ตำแหน่ง :
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
siriros@kku.ac.th / 44256

เศรษฐรัฐ วงศ์ศรีมี9ตำแหน่ง :
: พนักงานห้องปฏิบัติการ
settarat@kku.ac.th / 44264

พงษ์ศธร เชิดสม9ตำแหน่ง :
: นักวิชาการวิทยาศาสตร์
pongche@kku.ac.th / 44234

 

 

2. งานบริหารและธุรการ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี (หัวหน้างาน)  ตำแหน่ง : :
พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน 32
roucha@kku.ac.th /  44205

บัณฑิต กาบไกรแก้ว
33 ตำแหน่ง : : พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
kbundi@kku.ac.th /  44298

อภิวัฒน์ คงอุดม
34 ตำแหน่ง : : นายช่างเขียนแบบ
kapiwat@kku.ac.th /  44299

กาญจนา จันทรสมบัติ 36 ตำแหน่ง : : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
kanchana@kku.ac.th /  44207

รินทร์ลภัส  สิริโชคเดชากิตติ์
37 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ขำนาญการ
wilaph@kku.ac.th /  44267
  อรจิตรา พิริยะศรัทธา 35 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 sonjit@kku.ac.th /  44201

ทองคำ ภูต้องใจ
38 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
pthongkum@kku.ac.th /  44201

เชยชม ประทุมมา
40 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
pcheychom@kku.ac.th /  44200

จันทร์ศรี ผุยโสภา
42 ตำแหน่ง : : คนงาน
chapui@kku.ac.th /  44206

นเรศ เดชหามาตย์
43 ตำแหน่ง : : พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
dnares@kku.ac.th /  44206

เกริกกำพล สำเริง
40 ตำแหน่ง : : พนักงานขับรถยนต์
kroesa@kku.ac.th /  44299

วิรพล โพธิ์แข็ง สำเริง
40 ตำแหน่ง : : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : wirapho@kku.ac.th  / Tel. 44299

 

 

 

3. งานแผนและงบประมาณ

อนุวัฒน์ กิจโกศล (หัวหน้างาน)
23 ตำแหน่ง : : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : anuwat@kku.ac.th / Tel. 44208
 
สุระพล มุสิกะสาร
 26 ตำแหน่ง : : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
Email : msura@kku.ac.th / Tel. 44229
 
สมพร นามสีฐาน
 29 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
Email : nsomporn@kku.ac.th / Tel. 44218
 
ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 30 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
Email : dmanida@kku.ac.th / Tel. 44218
 
อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล
 31 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
Email : anusaraso@kku.ac.th / Tel. 4421

กตัญชลี ประนม
24 ตำแหน่ง : : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : pkatanchalee@kku.ac.th / Tel. 44291

หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
25 ตำแหน่ง : : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : hatawo@kku.ac.th / Tel. 44209

อนุพันธ์ พันธ์อมร
22 ตำแหน่ง : : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
Email : panuph@kku.ac.th / Tel. 44217

ภัทรนันท์ อิ่มปรีชา
 22 ตำแหน่ง : : นักวิชาการพัสดุ
Email : pattim@kku.ac.th / Tel.