3.บุคลากร

 

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 16 16 17.58
พนักงานมหาวิทยาลัย 33 31 64 70.33
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9 9.89
ลูกจ้างประจำ 1 1 1.10
พนักงานราชการ 1 1 1.10
รวม 53 38 91 100
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 58.24 41.76 100.00
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
รองศาสตราจารย์ 5 9.43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 35.85
อาจารย์ 29 54.72
รวม 53 100
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก 23 43.40
ป.โท 28 52.83
ป.ตรี 2 3.77
รวม 53 100
สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ 44 83.02
ลาศึกษาในประเทศ 5 9.43
ลาศึกษาต่างประเทศ 3 5.66
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1 1.89
รวม 53 100
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

บุคลากรสายผู้สอน

ผศ. ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ 1 sonwee@kku.ac.th 44246

ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์ 2 44233, 44202

อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 3  wchant@kku.ac.th 44229

ผศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล 4  nopthu@kku.ac.th

รศ. กุลศรี ตั้งสกุล 5  skunla@kku.ac.th , kunlasri8@gmail.com

รศ. ดร. วารุณี หวัง 6  warphu@kku.ac.th 44251

อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ 7  lwarat@kku.ac.th 44248

ผศ. สิทธา กองสาสนะ 8 (ลาศึกษาต่อ)  ksitta@kku.ac.th 44253

ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ 9  pkhemchote@kku.ac.th 44227

ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ 10  catt@kku.ac.th lekartt@gmail.com  44228

ผศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์ 11  uatip@kku.ac.th 44245

อ. ดร. พีร์นิธิ อักษร 12  preenithi@kku.ac.th 44287

อาจารย์ อานัติ วัฒเนสก์ 13  anawat@kku.ac.th 44241

อาจารย์ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล 14  thanthagorn@kku.ac.th 44243

อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ 15  narput@kku.ac.th 44288

อาจารย์ นิสรา อารุณี 16  nisaru@kku.ac.th 44223

อาจารย์ รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช 17  jrungjit@kku.ac.th 44230

ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 18  ppornsawat@kku.ac.th 44225

ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 19  bchumn@kku.ac.th 44282

รศ. ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 20  cyings@kku.ac.th 44283

รศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 21  tchoop@kku.ac.th / choopong_t@hotmail.com / choopong7@gmail.com 44285

ผศ. ดร. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 22  pracho@kku.ac.th pracho@gmail.com 44289

ผศ. ดร. สักการ ราษีสุทธิ์ 23  sakkara@kku.ac.th 44242

รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ 24  rawhan@kku.ac.th

อาจารย์ สุกัญญา พรหมนารท 25 sukpro1@kku.ac.th 44249

อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อินทจักร 26  thaint@kku.ac.th

ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ 27  porncha@kku.ac.th 44232

ผศ. ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน 28  surrui@kku.ac.th 44266

อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 29  bchonl@kku.ac.th  44268

ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี 30  thacha1@kku.ac.th 44269

อ. ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 31  chanasda@kku.ac.th 44277

อาจารย์ ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ 32  chavnu@kku.ac.th 44279

ผศ. ดร. สัญชัย สันติเวส 33  sanchai@kku.ac.th

อาจารย์ ภาคินี เปล่งดีสกุล 34  pakinee@kku.ac.th  44273

อ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา 35  srattikorn@kku.ac.th 44281

ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ 36 (ลาศึกษาต่อ)  warjun@kku.ac.th

อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา 37  kwan_thada@kku.ac.th 44276

อาจารย์ อภิญญา อาษาราช 38  apinya@kku.ac.th 44266

ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร 39 (ลาศึกษาต่อ)  tbenja@kku.ac.th

ผศ. กฤตภัทร ถาปาลบุตร 40  tyutha@kku.ac.th 44229

ผศ. นิธิวดี ทองป้อง 41  tnitiwadee@kku.ac.th

อ. ดร. นยทัต ตันมิตร 43  nayatat@kku.ac.th

อ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล 44  asupaporn@kku.ac.th 44270

อาจารย์ สมหญิง พงศ์พิมล 45  psomying@kku.ac.th 44278

อ. ดร. ขาม จาตุรงคกุล 46  ckham@kku.ac.th khamkku@hotmail.com

อาจารย์ ชิงชัย ศิริธร 47  schingchai@kku.ac.th

อาจารย์ สินินาถ โคตรุฉิน 48 (ลาศึกษาต่อ)  sinikot@kku.ac.th 44284

อ. ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 49  knightple@gmail.com

อาจารย์ นิชา ตันติเวสส 50 (ลาศึกษาต่อ)  nichta@kku.ac.th , ntantivess@gmail.com

อาจารย์ ดารารัตน์ คำเชียงตา 51 (ลาศึกษาต่อ)  darakh@kku.ac.th 44244

อาจารย์ เกศินี ศรีสองเมือง 52 (ลาศึกษาต่อ)  kesisr@kku.ac.th 44295

อาจารย์ ฐานันดร์ ศรีธงชัย 53 (ลาศึกษาต่อ)  thanunsri@kku.ac.th  44271

อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี 55  Montile@kku.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน

พรรณี จรดอน 1 ตำแหน่ง : : รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
jpunnee@kku.ac.th /  44258
1. งานบริการการศึกษา :
วาสนา รำเพยพล (หัวหน้างาน) 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
rwasan@kku.ac.th /  44213
อรสา จุลมา 3 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
jorasa@kku.ac.th /  44211
สำรวย ภูเงิน 4 ตำแหน่ง : : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
samphu@kku.ac.th /  44244
ทัศวรรณ ศราภัย 5 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
stassa@kku.ac.th /  44210
ฉัตรฤดี ประทุมไชย 6 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
pchatrudee@kku.ac.th /  44210
ศิริวุฒิ รสหอม 9 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 siriros@kku.ac.th /  44256

กชามาส ทินราช 10 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องปฏิบัติการ
kachti@kku.ac.th /  44274
จักริน เงินทอง 11 ตำแหน่ง : : นักวิชาการช่างศิลป์
chakng@kku.ac.th /  44274
ชวน สีเรือง 12 ตำแหน่ง : : ช่างปูน ช 3
schuan@kku.ac.th /  44264
กนิษฐา ประนม 13 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kanipr@kku.ac.th /  44212
ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ 14 ตำแหน่ง : : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
chathe@kku.ac.th /  44257

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
15 ตำแหน่ง : : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
kannsi@kku.ac.th /  44296
กนกนวล แก้วราช 16 ตำแหน่ง : : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานพิเศษ
noukae@kku.ac.th /  44215
อุดม สิทธิมงคล 17 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 2
sudom@kku.ac.th /  44215
อานุชิต บุตคาม 19 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องปฏิบัติการ
arnubo@kku.ac.th /  44264

 

2. งานวิจัยและบริการวิชาการ :
มณีรัตน์ วีระกรพานิช (หัวหน้างาน) 20 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
wmanie@kku.ac.th /  44220
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 21 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
supkum@kku.ac.th /  44221
อนุพันธ์ พันธ์อมร 22 ตำแหน่ง : : นักสารสนเทศปฏิบัติการ
panuph@kku.ac.th /  44221, 46452
3. งานนโยบายและแผน :
อนุวัฒน์ กิจโกศล (หัวหน้างาน) 23 ตำแหน่ง : : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
anuwat@kku.ac.th /  44208
กตัญชลี ประนม 24 ตำแหน่ง : : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
pkatanchalee@kku.ac.th /  44291
หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ 25 ตำแหน่ง : : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
hatawo@kku.ac.th /  44209

 

4. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ :
สุระพล มุสิกะสาร 26 (หัวหน้างาน) ตำแหน่ง : : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
msura@kku.ac.th /  44217
พรรณี จรดอน ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 27
jpunnee@kku.ac.th /  44258
สฤษฎิ์ ปูนอน 28 ตำแหน่ง : : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
sarpoo@kku.ac.th /  44229
สมพร นามสีฐาน 29 ตำแหน่ง : : พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4
nsomporn@kku.ac.th /  44218
ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร 30 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
dmanida@kku.ac.th /  44218
อนุสรา สุขสมรส 31 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
anusaraso@kku.ac.th /  44218

 

5. งานบริหารงานทั่วไป :
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี (หัวหน้างาน) ตำแหน่ง : : ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน 32
roucha@kku.ac.th /  44205
บัณฑิต กาบไกรแก้ว 33 ตำแหน่ง : : ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
kbundi@kku.ac.th /  44298
อภิวัฒน์ คงอุดม 34 ตำแหน่ง : : นายช่างเขียนแบบ
kapiwat@kku.ac.th /  44299
อรจิตรา พิริยะศรัทธา 35 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sonjit@kku.ac.th /  44201
กาญจนา จันทรสมบัติ 36 ตำแหน่ง : : บุคลากร ชำนาญการ
kanchana@kku.ac.th /  44207
วิไล โพธิ์เตมิ 37 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
wilaph@kku.ac.th /  42157
ทองคำ ภูต้องใจ 38 ตำแหน่ง : : พนักงานพิมพ์ ส 1
pthongkum@kku.ac.th /  44201
ชะลอ ซ้อนเปียยูง 39 ตำแหน่ง : : พนักงานขับรถยนต์ ส 2
cchalo@kku.ac.th /  44299
เชยชม ประทุมมา 40 ตำแหน่ง : : พนักงานพิมพ์ ส 2
pcheychom@kku.ac.th /  44200
มานพ ภูต้องใจ 41 ตำแหน่ง : : ช่างฝีมือทั่วไป
pmanop@kku.ac.th /  44204
จันทร์ศรี ผุยโสภา 42 ตำแหน่ง : : คนงาน
chapui@kku.ac.th /  44206
นเรศ เดชหามาตย์ 43 ตำแหน่ง : : ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
dnares@kku.ac.th /  44206