3.บุคลากร

บุคลากรทั้งหมด

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 15 15 16.30
พนักงานมหาวิทยาลัย 40 32 72 78.26
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1 4 5 5.43
รวม 56 36 92 100.00
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 60.87 39.13 100.00

บุคลากรสายผู้สอน

ประเภทบุคลากร จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 15 26.79
พนักงานมหาวิทยาลัย 40 71.43
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1 1.79
รวม 56 100.00
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
ศาสตราจารย์ 1 1.79
รองศาสตราจารย์ 8 14.29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 46.43
อาจารย์ 21 37.50
รวม 56 100.00
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก 32 57.14
ป.โท 24 42.86
ป.ตรี
รวม 56 100.00
สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ 52 92.86
ลาศึกษาในประเทศ 3 5.36
ลาศึกษาต่างประเทศ 1 1.79
ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รวม 56 100.00

 

ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565


บุคลากรสายผู้สอน

รศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
monbej@kku.ac.th
44233, 44202
ผศ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
 wchant@kku.ac.th
44229
รศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล
 nopthu@kku.ac.th
รศ. กุลศรี ตั้งสกุล
 skunla@kku.ac.th , kunlasri8@gmail.com
ศ. ดร. วารุณี หวัง
 warphu@kku.ac.th
44251
อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์
 lwarat@kku.ac.th
44248
ผศ. สิทธา กองสาสนะ
 ksitta@kku.ac.th
44253
ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ
 pkhemchote@kku.ac.th
44227
ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์
 catt@kku.ac.th lekartt@gmail.com
 44228
รศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์
 uatip@kku.ac.th
44245
อาจารย์ อานัติ วัฒเนสก์
 anawat@kku.ac.th
44241
อาจารย์ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
 thanthagorn@kku.ac.th
44243
อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์
 narput@kku.ac.th
44288
ผศ.นิสรา อารุณี
 nisaru@kku.ac.th
44223
อาจารย์ รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
 jrungjit@kku.ac.th
44230
ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
 ppornsawat@kku.ac.th
44225
ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
 bchumn@kku.ac.th
44282
รศ. ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
 cyings@kku.ac.th
44283
รศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
 tchoop@kku.ac.th / choopong_t@hotmail.com / choopong7@gmail.com
44285
ผศ. ดร. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
 pracho@kku.ac.th pracho@gmail.com
44289
ผศ. ดร. สักการ ราษีสุทธิ์
 sakkara@kku.ac.th
44242
รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ
 rawhan@kku.ac.th
ผศ. สุกัญญา พรหมนารท
sukpro1@kku.ac.th
44249
อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อินทจักร
 thaint@kku.ac.th
ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
 porncha@kku.ac.th
44232
ผศ. ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน
 surrui@kku.ac.th
44266
ผศ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 bchonl@kku.ac.th
 44268
ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
 thacha1@kku.ac.th
44269
ผศ. ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
 chanasda@kku.ac.th
44277
รศ. ดร. สัญชัย สันติเวส
 sanchai@kku.ac.th
อ. ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล
pakinee@kku.ac.th
44273
ผศ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
 srattikorn@kku.ac.th
44281
ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  
 warjun@kku.ac.th
อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา (ลาศึกษาต่อ)
 kwanhatai@kku.ac.th
44276
อาจารย์ อภิญญา อาษาราช
 apinya@kku.ac.th
44266
ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร
 tbenja@kku.ac.th
ผศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร
 tyutha@kku.ac.th
44229
ผศ. นิธิวดี ทองป้อง
 tnitiwadee@kku.ac.th
ผศ.ดร. นยทัต ตันมิตร
 nayatat@kku.ac.th
ผศ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล
 asupaporn@kku.ac.th
44270
ผศ.ดร. สมหญิง พงศ์พิมล
 psomying@kku.ac.th
44278
ผศ. ดร. ขาม จาตุรงคกุล
 ckham@kku.ac.th khamkku@hotmail.com
ผศ.ชิงชัย ศิริธร
 schingchai@kku.ac.th
อ. ดร. สินินาถ โคตรุฉิน
 sinikot@kku.ac.th
44284
ผศ. ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
 knightple@gmail.com
อ. ดร. นิชา ตันติเวสส
 nichta@kku.ac.th , ntantivess@gmail.com
อ. ดร. ดารารัตน์ คำเชียงตา
 darakh@kku.ac.th
44244
อาจารย์ เกศินี ศรีสองเมือง
 kesisr@kku.ac.th
44295
อ.ดร. ฐานันดร์ ศรีธงชัย
 thanunsri@kku.ac.th
 44271
อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี (ลาศึกษาต่อ)
 Montile@kku.ac.th
อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
 pattamawong@kku.ac.th
อ.นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา (ลาศึกษาต่อ)
 Nippch@kku.ac.th
อ.อรรคพล ล่าม่วง (ลาศึกษาต่อ)
 ackala@kku.ac.th
อ.วรพล ไทยเอื้อ (ลาศึกษาต่อ)
 worath@kku.ac.th
อ.ลัทธพร จันทองหลาง
 lattch@kku.ac.th
อ.ดร.นิชากร เฮงรัศมี
 nichheng@kku.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน


พรรณี จรดอน
1 ตำแหน่ง : : ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
jpunnee@kku.ac.th /  44258
1. งานวิชาการและวิจัย

วาสนา รำเพยพล (หัวหน้างาน)
2 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
rwasan@kku.ac.th /  44213

มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 2ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
wmanie@kku.ac.th /  44220

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
21 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
supkum@kku.ac.th /  44221

อรสา จุลมา
3 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
jorasa@kku.ac.th /  44211

สำรวย ภูเงิน
4 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
samphu@kku.ac.th /  44244

ทัศวรรณ ศราภัย
5 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
stassa@kku.ac.th /  44293

ฉัตรฤดี ประทุมไชย
6 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
pchatrudee@kku.ac.th /  44293

กชามาส ทินราช
10 ตำแหน่ง : : พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน
kachti@kku.ac.th /  44274

จักริน เงินทอง
11 ตำแหน่ง : : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
chakng@kku.ac.th /  44257

กนิษฐา ประนม
13 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
kanipr@kku.ac.th /  44212

มณทิชา เกียรติพนมแพ
13 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
montja@kku.ac.th / 44272

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
15 ตำแหน่ง : : นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
kannsi@kku.ac.th /  44296

สงวน ศรีโยวงศ์
16 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
ssangu@kku.ac.th / 44214

อานุชิต บุตคาม
19 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องปฏิบัติการ
arnubo@kku.ac.th /  44264

กรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์
19 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
karapr@kku.ac.th /   —

ศิริวุฒิ รสหอม9ตำแหน่ง :
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
siriros@kku.ac.th / 44256

 

2. งานบริหารและธุรการ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี (หัวหน้างาน)  ตำแหน่ง : :
พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน 32
roucha@kku.ac.th /  44205

บัณฑิต กาบไกรแก้ว
33 ตำแหน่ง : : พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
kbundi@kku.ac.th /  44298

อภิวัฒน์ คงอุดม
34 ตำแหน่ง : : นายช่างเขียนแบบ
kapiwat@kku.ac.th /  44299

กาญจนา จันทรสมบัติ 36 ตำแหน่ง : : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
kanchana@kku.ac.th /  44207

รินทร์ลภัส  สิริโชคเดชากิตติ์
37 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ขำนาญการ
wilaph@kku.ac.th /  44267
  อรจิตรา พิริยะศรัทธา 35 ตำแหน่ง : : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 sonjit@kku.ac.th /  44201

ทองคำ ภูต้องใจ
38 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
pthongkum@kku.ac.th /  44201

ชะลอ ซ้อนเปียยูง
39 ตำแหน่ง : : พนักงานบริการ ชำนาญงาน
cchalo@kku.ac.th /  44299

เชยชม ประทุมมา
40 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
pcheychom@kku.ac.th /  44200

จันทร์ศรี ผุยโสภา
42 ตำแหน่ง : : คนงาน
chapui@kku.ac.th /  44206

นเรศ เดชหามาตย์
43 ตำแหน่ง : : พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
dnares@kku.ac.th /  44206

เกริกกำพล สำเริง
40 ตำแหน่ง : : พนักงานขับรถยนต์
kroesa@kku.ac.th /  44299

 

 

3. งานแผนและงบประมาณ

อนุวัฒน์ กิจโกศล (หัวหน้างาน)
23 ตำแหน่ง : : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
anuwat@kku.ac.th /  44208
  สุระพล มุสิกะสาร 26 ตำแหน่ง : : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 msura@kku.ac.th /  44229
  สมพร นามสีฐาน 29 ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
 nsomporn@kku.ac.th /  44218
  ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร 30 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 dmanida@kku.ac.th /  44218
  อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล 31 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 anusaraso@kku.ac.th /  4421

กตัญชลี ประนม
24 ตำแหน่ง : : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
pkatanchalee@kku.ac.th /  44291

หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
25 ตำแหน่ง : : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
hatawo@kku.ac.th /  44209

อนุพันธ์ พันธ์อมร
22 ตำแหน่ง : : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
panuph@kku.ac.th / 44217