3.บุคลากร

บุคลากรทั้งหมด

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 16 16 16.84
พนักงานมหาวิทยาลัย 39 33 72 75.79
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 4 7 7.37
รวม 58 37 95 100.00
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 61.05 38.95 100.00

 

บุคลากรสายผู้สอน

สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ 51 87.93
ลาศึกษาในประเทศ 4 6.90
ลาศึกษาต่างประเทศ 2 3.45
ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1 1.72
รวม 58 100.00

 

วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก 26 44.83
ป.โท 31 53.45
ป.ตรี 1 1.72
รวม 58 100.00

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
รองศาสตราจารย์ 7 12.07
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 41.38
อาจารย์ 27 46.55
รวม 58 100.00

 

สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ 50 86.21
ลาศึกษาในประเทศ 4 6.90
ลาศึกษาต่างประเทศ 3 5.17
ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1 1.72
รวม 58 100.00


ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562


บุคลากรสายผู้สอน

 

ผศ. ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ 1 sonwee@kku.ac.th 44246

ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์  (ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ) monbej@kku.ac.th 44233, 44202

ผศ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 3  wchant@kku.ac.th 44229

รศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล 4  nopthu@kku.ac.th

รศ. กุลศรี ตั้งสกุล 5  skunla@kku.ac.th , kunlasri8@gmail.com

รศ. ดร. วารุณี หวัง 6  warphu@kku.ac.th 44251

อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ 7  lwarat@kku.ac.th 44248


ผศ. สิทธา กองสาสนะ
8   ksitta@kku.ac.th 44253

ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ 9  pkhemchote@kku.ac.th 44227

ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ 10  catt@kku.ac.th lekartt@gmail.com  44228

รศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์ 11  uatip@kku.ac.th 44245

ผศ. ดร. พีร์นิธิ อักษร 12  preenithi@kku.ac.th 44287

อาจารย์ อานัติ วัฒเนสก์ 13  anawat@kku.ac.th 44241

อาจารย์ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล 14  thanthagorn@kku.ac.th 44243

อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ 15  narput@kku.ac.th 44288

อาจารย์ นิสรา อารุณี 16  nisaru@kku.ac.th 44223

อาจารย์ รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช 17  jrungjit@kku.ac.th 44230


ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
18  ppornsawat@kku.ac.th 44225

ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 19  bchumn@kku.ac.th 44282

รศ. ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 20  cyings@kku.ac.th 44283

รศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 21  tchoop@kku.ac.th / choopong_t@hotmail.com / choopong7@gmail.com 44285

ผศ. ดร. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 22  pracho@kku.ac.th pracho@gmail.com 44289

ผศ. ดร. สักการ ราษีสุทธิ์ 23  sakkara@kku.ac.th 44242

รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ 24  rawhan@kku.ac.th

อาจารย์ สุกัญญา พรหมนารท 25 sukpro1@kku.ac.th 44249

อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อินทจักร 26  thaint@kku.ac.th

ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ 27  porncha@kku.ac.th 44232

ผศ. ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน 28  surrui@kku.ac.th 44266

อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 29  bchonl@kku.ac.th  44268

ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี 30  thacha1@kku.ac.th 44269

ผศ. ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 31  chanasda@kku.ac.th 44277

อาจารย์ ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ 32  chavnu@kku.ac.th 44279

ผศ. ดร. สัญชัย สันติเวส 33  sanchai@kku.ac.th

อาจารย์ ภาคินี เปล่งดีสกุล 34  pakinee@kku.ac.th  44273

 ผศ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา 35  srattikorn@kku.ac.th 44281

ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ 36 (ลาศึกษาต่อ)  warjun@kku.ac.th

อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา 37 (ลาศึกษาต่อ)  kwanhatai@kku.ac.th 44276

อาจารย์ อภิญญา อาษาราช 38  apinya@kku.ac.th 44266


ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร
39   tbenja@kku.ac.th

ผศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร 40  tyutha@kku.ac.th 44229

ผศ. นิธิวดี ทองป้อง 41  tnitiwadee@kku.ac.th

อ. ดร. นยทัต ตันมิตร 43  nayatat@kku.ac.th

ผศ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล 44  asupaporn@kku.ac.th 44270

อาจารย์ สมหญิง พงศ์พิมล 45  psomying@kku.ac.th 44278

อ. ดร. ขาม จาตุรงคกุล 46  ckham@kku.ac.th khamkku@hotmail.com

อาจารย์ ชิงชัย ศิริธร 47  (ลาศึกษาต่อ) schingchai@kku.ac.th


อาจารย์ สินินาถ โคตรุฉิน
48 (ลาศึกษาต่อ)  sinikot@kku.ac.th 44284

อ. ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 49  knightple@gmail.com

อาจารย์ นิชา ตันติเวสส 50 (ลาศึกษาต่อ)  nichta@kku.ac.th , ntantivess@gmail.com 

 อาจารย์ ดารารัตน์ คำเชียงตา
51 (ลาศึกษาต่อ)  darakh@kku.ac.th 44244

อาจารย์ เกศินี ศรีสองเมือง 52 (ลาศึกษาต่อ)  kesisr@kku.ac.th 44295


อาจารย์ ฐานันดร์ ศรีธงชัย
53   thanunsri@kku.ac.th  44271


อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี
55  Montile@kku.ac.th


อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
 55  pattamawong@kku.ac.th


อ.นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา
 55  Nippch@kku.ac.th


อ.อรรคพล ล่าม่วง
 55  ackala@kku.ac.th


อ.วรพล ไทยเอื้อ
 55  worath@kku.ac.th


อ.ลัทธพร จันทองหลาง
 55  lattch@kku.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน


พรรณี จรดอน
1 ตำแหน่ง : : ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
jpunnee@kku.ac.th /  44258
1. งานวิชาการและวิจัย

วาสนา รำเพยพล (หัวหน้างาน)
2 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
rwasan@kku.ac.th /  44213

มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 2ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
wmanie@kku.ac.th /  44220

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
21 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
supkum@kku.ac.th /  44221

อรสา จุลมา
3 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
jorasa@kku.ac.th /  44211

สำรวย ภูเงิน
4 ตำแหน่ง : : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
samphu@kku.ac.th /  44244

ทัศวรรณ ศราภัย
5 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
stassa@kku.ac.th /  44293

ฉัตรฤดี ประทุมไชย
6 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
pchatrudee@kku.ac.th /  44293

กชามาส ทินราช
10 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน
kachti@kku.ac.th /  44274

จักริน เงินทอง
11 ตำแหน่ง : : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
chakng@kku.ac.th /  44257

ชวน สีเรือง
12 ตำแหน่ง : : ช่างปูน ชำนาญงาน
schuan@kku.ac.th /  44264

กนิษฐา ประนม
13 ตำแหน่ง : : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
kanipr@kku.ac.th /  44212

มณทิชา เกียรติพนมแพ
13 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
montja@kku.ac.th /  44212

ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
14 ตำแหน่ง : : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
chathe@kku.ac.th /  44234

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
15 ตำแหน่ง : : นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
kannsi@kku.ac.th /  44296

กนกนวล แก้วราช
16 ตำแหน่ง : : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
noukae@kku.ac.th /  44215

อานุชิต บุตคาม
19 ตำแหน่ง : : พนักงานห้องปฏิบัติการ
arnubo@kku.ac.th /  44264
2. งานบริหารและธุรการ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี (หัวหน้างาน)  ตำแหน่ง : :
ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน 32
roucha@kku.ac.th /  44205

บัณฑิต กาบไกรแก้ว
33 ตำแหน่ง : : ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
kbundi@kku.ac.th /  44298

อภิวัฒน์ คงอุดม
34 ตำแหน่ง : : นายช่างเขียนแบบ
kapiwat@kku.ac.th /  44299

กาญจนา จันทรสมบัติ 36 ตำแหน่ง : : บุคลากร ชำนาญการ
kanchana@kku.ac.th /  44207

รินทร์ลภัส  สิริโชคเดชากิตติ์
37 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
wilaph@kku.ac.th /  44267
  อรจิตรา พิริยะศรัทธา 35 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 sonjit@kku.ac.th /  44201

ทองคำ ภูต้องใจ
38 ตำแหน่ง : : พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงาน
pthongkum@kku.ac.th /  44201

ชะลอ ซ้อนเปียยูง
39 ตำแหน่ง : : พนักงานขับรถยนต์ ชำนาญงาน
cchalo@kku.ac.th /  44299

เชยชม ประทุมมา
40 ตำแหน่ง : : พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงาน
pcheychom@kku.ac.th /  44200

จันทร์ศรี ผุยโสภา
42 ตำแหน่ง : : คนงาน
chapui@kku.ac.th /  44206

นเรศ เดชหามาตย์
43 ตำแหน่ง : : ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
dnares@kku.ac.th /  44206
ศิริวุฒิ รสหอม 9 ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 siriros@kku.ac.th /  44256

เกริกกำพล สำเริง
40 ตำแหน่ง : : พนักงานขับรถยนต์
kroesa@kku.ac.th /  44299
3. งานแผนและงบประมาณ

อนุวัฒน์ กิจโกศล (หัวหน้างาน)
23 ตำแหน่ง : : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
anuwat@kku.ac.th /  44208
  สุระพล มุสิกะสาร 26 ตำแหน่ง : : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 msura@kku.ac.th /  44217
  สมพร นามสีฐาน 29 ตำแหน่ง : : พนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 nsomporn@kku.ac.th /  44218
  ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร 30 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 dmanida@kku.ac.th /  44218
  อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล 31 ตำแหน่ง : : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 anusaraso@kku.ac.th /  4421

กตัญชลี ประนม
24 ตำแหน่ง : : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
pkatanchalee@kku.ac.th /  44291

หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
25 ตำแหน่ง : : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
hatawo@kku.ac.th /  44209

อนุพันธ์ พันธ์อมร
22 ตำแหน่ง : : นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ
panuph@kku.ac.th /  44221, 46452