มข.จัดประกวดเรียงความ “เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดและทักษะในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา”

มข.จัดประกวดเรียงความ “เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดและทักษะในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา”

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประหยัดอดออม และใช้ชีวิตตามวิถีไทยแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยใก้แก่นักศึกษา

รายละเอียดโดยสังเขป

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวดเรียงความได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ส่งผลงานฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. – 31 ก.ค.2555

3. ประกาศผลฯ วันที่ 30 ส.ค.2555

4. รางวัลที่ได้รับแยกเป็น(รางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ)

– รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

– รางวัลชมเชย                            จำนวน 3 รางวัลๆ ละ   500 บาท

5. ดาวโหลดเอกสารโครงการฯ

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 0-4320-2356 http://sac.kku.ac.th