Service Programs

สำหรับ – นักศึกษา


สำหรับ – คณาจารย์


สำหรับ – สายสนับสนุน


สำหรับ – บุคลากรทุกฝ่าย

ด้านการเจ้าหน้าที่

โปรแกรมแจ้งขอรับบริการงานออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…..1. แจ้งรับบริการงานออกแบบ บริการโดยนักวิชาการช่างศิลป์
…..2. ส่วนของเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบงานในระบบ

โปรแกรมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
…..โปรแกรมส่งข่าว ส่งเรื่อง ส่งข้อมูล เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th

โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   1. เข้าสู่โปรแกรม : https://goo.gl/YglZla
   2. คู่มือการใช้งาน : https://goo.gl/tvsgYw 
3. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งแก้ไขรายการไปแล้ว : https://goo.gl/0sSxrD
4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปบันทึกการดำเนินการกับรายการที่ได้รับแจ้งแก้ไขรายการครุภัณฑ์ : https://goo.gl/EaCfws