เครื่องมือ

สำหรับ – นักศึกษา

– E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
.. 1. เพิ่มข้อมูล / 2. ตรวจสอบสถานะ / 3. ส่วนของเจ้าหน้าที่

– E-Form ขอหนังสือฝึกงานของนักศึกษา
.. 1. เพิ่มข้อมูล /
.. 2. ตรวจสอบสถานะ /
.. 3.1. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ID แยกจังหวัด
3.2. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม AR แยกจังหวัด
.. 4. ส่วนของเจ้าหน้าที่


สำหรับ – คณาจารย์


– โปรแกรมส่งข้อมูลภาระงานอาจารย์ ด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์

 


สำหรับ – สายสนับสนุน

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายงาน =>  ดูทั้งหมด  /
..รายบุคคล 1 62 (มิย. ถึง พย. 61)
..รายบุคคล 2 61 (ธค. 60 ถึง พค. 61)
..รายบุคคล 1 61 (มิย. ถึง พย. 60)
..รายบุคคล 2 60 (ธค. 59 ถึง พค. 60)


สำหรับ – บุคลากรทุกฝ่าย

ด้านการเจ้าหน้าที่
โปรแกรมเผยแพร่ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรแกรมเผยแพร่คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ส่งข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมแจ้งขอรับบริการงานออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…..1. แจ้งรับบริการงานออกแบบ บริการโดยนักวิชาการช่างศิลป์
…..2. ส่วนของเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบงานในระบบ

โปรแกรมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
…..โปรแกรมส่งข่าว ส่งเรื่อง ส่งข้อมูล เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th

โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   1. เข้าสู่โปรแกรม : https://goo.gl/YglZla
   2. คู่มือการใช้งาน : https://goo.gl/tvsgYw 
3. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งแก้ไขรายการไปแล้ว : https://goo.gl/0sSxrD
4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปบันทึกการดำเนินการกับรายการที่ได้รับแจ้งแก้ไขรายการครุภัณฑ์ : https://goo.gl/EaCfws