เครื่องมือ

สำหรับนักศึกษา

– E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     .. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เพิ่มข้อมูล / ตรวจสอบสถานะการรับเรื่อง

สำหรับบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่

โปรแกรมเผยแพร่ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมเผยแพร่คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ส่งข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับบุคลากรทั้งหมด

โปรแกรมส่งข่าว ขึ้นเว็บไซต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   1. เข้าสู่โปรแกรม : https://goo.gl/YglZla
   2. คู่มือการใช้งาน : https://goo.gl/tvsgYw 
3. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งแก้ไขรายการไปแล้ว : https://goo.gl/0sSxrD
4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปบันทึกการดำเนินการกับรายการที่ได้รับแจ้งแก้ไขรายการครุภัณฑ์ : https://goo.gl/EaCfws

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายงาน =>  ดูทั้งหมด  / รายบุคคล 1 61 (มิย. ถึง พย. 60)รายบุคคล 2 60 (ธค. 59 ถึง พค. 60)

สำหรับคณาจารย์

– โปรแกรมส่งข้อมูลภาระงานอาจารย์ ด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์

สำหรับบุคคลทั่วไป