งานประชุมการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
National Conference on Architecture and Design 2018
(Design and Research for well-being)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website :  https://archkkucon.wordpress.com/