ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (รุ่นที่ 15)

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. จะเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562 ให้แก่ บัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวแก่นนักศึกษาโดยตรง ทางโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562 (รุ่นที่ 15) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ในประเด็นหัวข้อรับสมัครทุนดังต่อไปนี้
1.เรา เล่า เร้า: บทบาทของ “สื่อ” ในสังคมร่วมสมัย
2.สหศิลป์ สหศาสตร์ สหบท: การสร้างสรรค์จากความหลากหลาย
3.ปรับ แปร เปลี่ยน แปลง: การเดินทางของคุณค่า ความรู้ และสุนทรียภาพ
4.สังคมสีเขียว: การจัดการสิ่งแวดล้อมในเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ผู้ประสานงานโครงการฯ เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษของคณะโดยตรง จึงใครขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมฟังกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ทางอีเมล์ trfmagfund@gmail.com (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์ติดต่อ และสถานที่เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์)