การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งให้นักวิจัยเตรียมข้อมูลโครงการวิจัย ที่จะขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับกรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS (National Research Management System)  รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

·        เอกสารหมายเลข 1   คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท “แผนบูรณาการ”

·        เอกสารหมายเลข 2   คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท “โครงการ/ชุดโครงการ”

·        เอกสารหมายเลข 3   แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

โดยเอกสารหมายเลข 1- 3 ข้างต้น เป็นคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น สำหรับ Template ข้อเสนอโครงการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หากเรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานวิจัยจะให้ทราบเพื่อดำเนินการในระบบ NRMS ต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจะต้องไม่ติดค้างรายงานฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559  อนึ่ง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนฯ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=government_research 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390