ซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้น

         เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 187/2559 เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2896/2561 รวมทั้งบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.27/8989 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้น ตามเอกสารแนบ มีข้อความที่ทำให้นักวิจัยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบต่องานวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาฯ ทำให้นักวิจัยไม่ได้ยื่นเสนอโครงการวิจัยผ่านทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้ประเมินทำให้มีผลกระทบต่อนักวิจัย นั้น
           ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง พิจารณา วาระ 4.2 การจัดการโครงการที่เข้าข่าย Exemption ในช่วยที่มีปัญหาจากการประกาศฯ มีมติให้นักวิจัยที่ทำวิจัยที่เข้าข่าย Exemption ตามประกาศฯ โดยทำวิจัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมกราคม 2562 นั้น สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัยย้อนหลังมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจาณาย้อนหลังให้ได้ แต่ทั้งนี้งานวิจัยนั้นจะต้องเข้าข่ายโครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมจริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่แนบมานี้