เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’ (Docter of Philosophy Program in Integrated Research For Design, Architecture, Regional and City Planning หรือ I-R-D-A-P, Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand)

ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการการออกแบบในสามขอบเขต ได้แก่การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

Integrated learning in 3 scales; Creative Design, Architectural Design, Urban and Regional Planning

ปรัชญาหลักสูตร คือ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ‘Sustainable Development Philosophy’

‘ครั้งแรกบนแผ่นดินไทย’

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

ผู้สนใจเรียนหลักสูตร สามารถสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081 5745933

https://th.kku.ac.th/54497/