ความเป็นมา

ความเป็นมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 -2529) เพื่อตอบสนองความต้ องการกำลังคนที่มีความรู้ ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

พรฎ. จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญลักษณ์คณะ

สีประจำคณะ :สีน้ำตาล
วันสถาปนาคณะ :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2531

******************************

วิสัยทัศน์ :คณะแห่งความยั่งยืน (“Sustainable Faculty”)

พันธกิจ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์:

1. การบริหารงาน (Administration)
2. การสอน การเรียนรู้ (Teaching and Learning)
3. การวิจัย (Research)
4. การบริการวิชาการ (Knowledge Service)
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture Care)
จุดประสงค์

  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคม และยุคสมัย
  • มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรอบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง
 2. ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล
 3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ(ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ)
 4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง

ค่านิยม

 • Integration : Efficiency : Good Governance
  บูรณาการ : ประสิทธิภาพ : ธรรมาภิบาล
ปรับปรุงเมื่อ : 20 กันยายน 2559