ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้ร่วมกันสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2018  TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) หรือ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (ผู้รับทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)) ที่มีผลงานโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน

นอกจากนี้ สกว. ยังได้จัดให้มีรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่สร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใน Thailand 4.0 ดังรายละเอียดในไฟล์แนบ  โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและมอบโล่เกียรติยศในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

นักวิจัยที่สนใจ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลจะต้องส่งเอกสารสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลด้วยตนเองทางเว็บไซต์  http://asia.elsevier.com/trfohecscopus2018 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560