ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสถาบัน ซึ่งในปีนี้มีการตีพิมพ์ 2 ชื่อวารสารดังนี้

  • วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS)  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-2, 2561  http:22www.tds.tu.ac.th/jars/form.php
  • วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT ฉบับที่ 10-12, 2018  www.builtjournal.org

ผู้สนใจสามารถคลิ้กดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ที่แนบ