ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย Newton Fund 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ  มข.  สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ 44567 หรือ saowana@kku.ac.th