ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) ผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)

5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

6. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ้งด้วย) และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018FALL)

2. Ewha_Health & Medical Clearance Form

3. Student Agreement

4. Korean Language Course Description