ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจาณราบทความละ 2 ท่าน ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ผ่านระบบ http://www.arch.chula.ac.th/sarasatr โดยมีค่าลงทะเบีนบทความละ 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณฤทัย 02 218 4327  หรือ  02 218 4320