ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม “GMSARN International Conference 2018”

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม “GMSARN International Conference 2018” ในหัวข้อ “Energy, Environment and Development in GMS” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ยในการประชุม (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และบริการรับส่งจากสนามบิน) จำนวน 4 ท่าน ในวงเงิน 85,000 บาท  ทางกองบริหารงานวิจัยจึงขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนคชจ.เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยส่งสามารถจัดส่งบทความประชุมวิชาการมาที่กองบริหารงานวิจัย ภายใน 22 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณธนายุทธ สังข์อินทร์  โทร 42765