ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

กองการต่างประเทศ จะจัดทำโครงการทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ให้มีศักยภาพสากล และอยู่ในระหว่างการเสนอลงนามในประกาศทุนสนับสนุน และระหว่างนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิสรา สุริยกุล ณ อยุธยา 42785